26.08.22

Календарно-тематичне планування для 11 класу на І семестр (рівень стандарт).

 

Дата

Тема уроку

Теорія літератури (ТЛ)

Література і культура (ЛК)

Україна і світ (УС)

Елементи компаративістики (ЕК)

Міжпредметні зв’язки (МЗ)

Очікувані результати

ВСТУП

ЛІТЕРАТУРА. МОРАЛЬ. ЛЮДЯНІСТЬ (1 год.)

1

 

Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для

збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької

школи для популяризації світової літератури й формування

українського читача. Літературні премії світу, письменники лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність.

(ТЛ) Діалог культур. Поглиблення поняття про художній

переклад.

(ЛК) Специфіка сучасної культури та роль літератури в ній.

(УС) Видатні українці – популяризатори здобутків літератур

народів світу.

(ЕК) Відмінність понять «національна література» і «світова

література».

(МЗ) Історія.

пояснює сутність діалогу культур, що відбувається за

посередництва художньої літератури;

розуміє значення художньої літератури (оригінальної і

перекладної) для розвитку особистості та суспільства;

висловлює судження щодо значення оригінальної і

перекладної літератури для протистояння викликам сучасного

світу, збереження миру й духовності;

усвідомлює гуманістичний потенціал світової літератури,

значущість праці автора оригіналу та перекладача;

коментує висловлення, думки видатних українців про

зарубіжну літературу, роль читання для формування

особистості й нації;

тлумачить поняття «світова література», «національна література», «художній переклад», «діалог культур»;

наводить і коментує прислів’я, приказки, крилаті вислови

іноземною мовою (якою володіє) про літературу й культуру;

складає і коментує таблиці, схеми;

використовує різні джерела довідкової інформації (словники,

енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

збирає інформацію і готує повідомлення про письменників лауреатів, їхній внесок у розвиток художньої літератури й

утвердження духовності

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (3 год.)

2

 

Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової

культури.

(ТЛ) Трагедія. Поглиблення поняття про художній образ.

(ЛК) Утілення трагедії «Фауст» у різних видах мистецтва

(образотворче мистецтво, музика, театр та ін.).

(УС) «Фауст» в Україні: переклади й критика.

(ЕК) Порівняння образів Фауста і Вагнера.

(МЗ) Художня культура

дає стислу характеристику німецькому Просвітництву;

знає основні етапи життєвого і творчого шляху письменника;

розуміє значення творчості Й. В. Ґете у світовому

літературному процесі;

дає загальну характеристику змісту трагедії «Фауст»;

висвітлює питання про популяризацію «Фауста» в Україні;

аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості

композиції трагедії;

характеризує образи Фауста, Мефістофеля, Маргарити;

визначає жанрову своєрідність твору;

розкриває сутність протистояння Фауста і Мефістофеля;

висловлює ставлення до літературних персонажів;

порівнює образи Фауста і Вагнера; усвідомлює цінність невпинного пошуку  сенсу людського

буття, утіленого в образі Фауста;

обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творі;

висловлює судження щодо сенсу життя;

аргументує власну позицію щодо проблеми щастя людини та

її реалізації у світі;

обґрунтовує власну думку щодо боріння добра й зла як

рушійної сили розвитку світу;

робить висновки про значення твору для світового

культурного поступу загалом і розвитку українського

культурного середовища зокрема; тлумачить поняття «трагедія»;

розширює свій лексикон, засвоюючи нові слова, вирази,

наявні у творі;

читає уривок з художнього тексту німецькою мовою (за

умови вивчення цієї мови в школі);

зіставляє уривок оригінального тексту з українським

художнім перекладом (за умови вивчення відповідної

іноземної мови в школі);

складає таблиці, схеми;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору

та еволюцією персонажів;

критично оцінює застарілі способи пізнання природи й

людини, про які йдеться у творі (визнання магії «наукою»,

возведення в абсолют

відірваних від життя уявлень, догм

тощо);

усвідомлює прогресивність поглядів Фауста на природу;

усвідомлює цінність самостійного здобуття істини, утіленого в образі Фауста; здійснює самооцінювання результатів власної діяльності,

рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних

персонажів трагедії;

визначає у творі актуальні соціальні проблеми та ідеї; аналізує з позиції сучасного суспільства дві протилежні світоглядні позиції,

утілені в образах Фауста і Мефістофеля;

усвідомлює значення вищих духовних поривань окремої

особистості в розвитку суспільства, цінність активної життєвої позиції, високої мети й наполегливої праці

(«Лиш той життя і волі гідний, хто б’ється день у день за них»);

робить висновки про умови гармонійного розвитку

особистості в соціумі (прагнення до самовдосконалення,

самостійного здобуття істини, гармонійної згоди із собою тощо);

висловлює думку щодо порушених у творі соціальних проблем;

сприймає трагедію «Фауст» у контексті доби Просвітництва

та сучасної культурної ситуації;

аналізує й інтерпретує

 трагедію в аспекті національної

культури та загальнолюдських цінностей;

усвідомлює вплив трагедії «Фауст» на розвиток світової культури;

усвідомлює цінність єдності людини з природою, гармонії зі

світом.

3

 

Історія створення трагедії «Фауст». Особливості

композиції. Проблематика. Жанрова своєрідність твору.

 

4

 

Розвиток мовлення. Усна характеристика літературних героїв. Образ Фауста як утілення динамізму

нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення

людини. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита.

5

 

Контрольна робота. Твір-роздум за трагедією «Фауст» на одну із запропонованих тем.

 

 

МОДЕРНІЗМ

(6 год.)

6

 

Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє

новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку

ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму

в європейській прозі.

Екзщистенціалізм, його філософські засади та представники.

(ТЛ) Модернізм, екзистенціалізм, притча, гротеск.

(ЛК) Утілення сюжетів творів Ф. Кафки й А. Камю у кіно,

анімації, живописі, графіці, музиці та інших видах мистецтва.

Музеї та пам’ятники митцям у різних країнах світу.

(УС) Рецепція творів Ф. Кафки й А. Камю в Україні.

(ЕК) Відгомін ідейних пошуків першої половини ХХ ст. у художніх

творах митців.

(МЗ) Історія, художня культура.

називає засновників модернізму в європейській прозі;

знає світоглядні й естетичні засади модернізму;

розкриває філософські засади екзистенціалізму;

розповідає про основні віхи життя та творчості письменників;

розуміє художнє новаторство митців;

наводить приклади гротеску й притчі в прочитаних творах;

виявляє актуальні проблеми в прочитаних текстах;

характеризує художні образи у творах митців;

досліджує особливості сюжету, композиції, стилю

прочитаних творів;

висвітлює зв’язки творів з естетичними й ідейними

шуканнями доби;

критично ставиться щодо зображеного світового буття як

абсурдного;

робить висновки щодо ролі прочитаних творів для сучасного

читача.

обговорює прочитані твори, тлумачить поняття «модернізм»,

«екзистенціалізм», «гротеск», «притча», готує власні

сентенції щодо прочитаних творів у різних жанрах усного й

письмового мовлення;

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну

інформацію;

знає та використовує електронні сайти українських бібліотек, де

представлені переклади творів Ф. Кафки і А. Камю;

створює електронну продукцію (мультимедійні презентації, буктрейлери тощо) для популяризації прочитаних творів;

використовує різні джерела довідкової інформації (словники,

енциклопедії, онлайн ресурси) для отримання нових знань;

обговорює прочитані твори в парах і групах, працює в команді;

висловлює власну позицію щодо порушених у творах суспільних та

моральних проблем;

порівнює втілення сюжетів творів Ф. Кафки і А. Камю в

різних видах мистецтва;

розуміє значення читання художньої літератури для

духовного здоров’я людини як засобу протидії насильству,

аморальності, агресії та іншим негативним явищам сучасного

світу.

7

 

Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження

особистості в новелі «Перевтілення». Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання

реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.

8

 

Образ Грегора Замзи:

проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі

світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції

фантастики.

9

 

Віхи життя й особливості світогляду А. Камю.

10

 

Роман «Чума»:

проблематика, сюжет і композиція, притчевість твору, алегоризм

образів і ситуацій.

11

 

Розвиток мовлення. Твір-роздум за романом «Чума» на одну із запропонованих тем.

ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (5 год.)

12

 

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці

XX ст. Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з

естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника,

його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші

1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка

віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема

кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома

Аполлінера.

(ТЛ) Вірш, поема, авангардизм, ліричний герой (героїня).

(ЛК) Національне і загальнолюдське у віршах митців.

(УС) Видатні поети Європи першої половини XX ст. і Україна.

(ЕК) Образи й мотиви світової культури (Біблії, мистецтва,

філософії, фольклору) у творах поетів.

(МЗ) Історія, художня культура.

дає стислу характеристику модернізму й авангардизму в

літературі;

знає течії модернізму й авангардизму, їхніх видатних

представників, основні етапи життєвого і творчого шляху

письменників;

визначає провідні теми й мотиви в ліриці митців;

розкриває особливості світобачення письменників;

характеризує образи ліричних героїв (героїнь);

висвітлює зв’язки поетів з Україною, українські теми й мотиви в їхній ліриці;

обґрунтовує власне судження, обстоює думку в обговоренні

(дискусії);

робить висновки щодо загальнолюдського й національного в

ліриці поетів;

знає українські переклади творів митців, визначає їхню

художню специфіку;

має загальні уявлення про своєрідність оригіналів творів

митців (специфіка назв, синтаксису, ритмомелодики,

образності тощо);

порівнює модернізм і авангардизм (у вигляді схеми, таблиці);

створює літературний портрет письменника, представляє свою

роботу у вигляді самостійно створеної продукції (презентації,

обкладинки видання, постера тощо);

створює рекламу улюбленого поетичного твору або збірки

(книжки) митця;

визначає роль творчої спадщини поетів у ствердженні суспільно

значущих ідей для свого часу та сучасності;

розкриває сутність авторської позиції,

аналізує літературні явища в контексті доби, у зв’язках з

історією літератури й культури;

знає і коментує твори різних видів мистецтва в аспекті розвитку

течій модернізму й авангардизму;

усвідомлює цінність духовно-емоційного світу людини,

значення поезії для її розвитку; осмислює взаємозв’язок усього живого на світі, важливість

збереження природи як середовища, необхідного для життя людини.

13

 

Райнер Марія Рільке (1875 – 1926). «Згаси мій зір…», «Орфей,

Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея» (огляд).

Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного

героя з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних

міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети

до Орфея»). Філософський характер і художня довершеність

лірики поета.

14

 

Віхи творчого шляху й художні здобутки Ф. Ґарсіа Лорки.

Жанрове розмаїття його лірики. Яскраві образи й символи у

віршах поета. Своєрідність художнього світу Ф. Ґарсіа Лорки.

15

 

Читання напам’ять віршів Г. Аполлінера та Р. М.Рільке.

16

 

Контрольна робота. Модернізм. Шедеври світової лірики першої половини ХХ століття. Тест

 

 

17

 

Позакласне читання.

Манн Т. «Маріо і чарівник». Засудження тоталітарного режиму.

 

 

 

25.08.22

Календарно-тематичне планування для 10 класу на І семестр (рівень стандарт)

 

Дата

Тема уроку

Теорія літератури (ТЛ)

Література і культура (ЛК)

Україна і світ (УС)

Елементи компаративістики (ЕК)

Міжпредметні зв’язки (МЗ)

Очікувані результати

ВСТУП

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (1 год.)

1

 

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст.

Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й

переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості.

Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й

чинник формування української нації.

(ТЛ) Автор, читач, художній переклад, діалог культур.

(ЛК) Використання Інтернету для розширення кола читання.

(УС) Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

(ЕК) Відмінності перекладного твору від оригінального.

(МЗ) Інформатика, художня культура.

розуміє значення художньої літератури для розвитку суспільства та

особистості;

знає особливості художнього перекладу, його різновиди;

з’ясовує сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури;

уміє користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних

мережевих бібліотек;

усвідомлює духовні цінності, утілені у творах літератури й

мистецтва;

тлумачить поняття «автор», «читач», «діалог культур», «оригінал»,

«художній переклад»;

знає вислови зарубіжних митців про літературу й культуру

іноземною мовою (за умови володіння нею);

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну

інформацію;

знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у

процесі навчання й читання художньої літератури;

створює електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо)

для популяризації улюблених книжок;

використовує різні джерела довідкової інформації (словники,

енциклопедію, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

усвідомлює роль художньої літератури для світового культурного

поступу;

розуміє значення читання художньої літератури для

духовного здоров’я людини як спосіб протидії насильству,

агресії та іншим негативним явищам сучасного світу.

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 год.)

2

 

Етапи й шедеври античності (огляд). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»Гомера.

Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й

допитливості. Засудження беззаконня, насильства й

несправедливості та самовпевненості й марнославства.

(ТЛ) Міф, епічна поема, вічний образ, трагедія.

(ЛК) Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у

творах мистецтва.

(УС) Українські переклади творів. Уплив літератури античності

й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські

й шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

(ЕК) Порівняння образів, оригіналу й перекладу (фрагментів – за

умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, художня культура

дає стислу характеристику літератури античності та

Відродження;

називає видатних представників античної та ренесансної

культур;

знає основні відомості про Гомера, Данте і В. Шекспіра;

розуміє вплив творчості Гомера, Данте і В. Шекспіра на

українську літературу й світовий літературний процес;

дає загальну характеристику змісту творів; називає імена відомих українських перекладачів творів

античності й Відродження; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості

композиції, проблематику поем «Одіссея» та «Божественна

комедія» (за прочитаними уривками), трагедії «Гамлет»;

визначає міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в

«Одіссеї»;

характеризує стиль гомерівської оповіді, концепцію світу і

людини в «Божественній комедії», образи Одіссея і Гамлета,

жанрову своєрідність творів;

висловлює ставлення до літературних персонажів;

аргументує, чому образ Гамлета став «вічним»;

визначає провідні мотиви трагедії «Гамлет», роль монологів у

розкритті образу головного героя;

узагальнює результати аналізу творів, свої знання про

літературу античності й Відродження; обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах;

висловлює судження щодо проблем праведного

благочестивого життя (за «Божественною комедією») та

морального вибору в житті людини (за трагедією «Гамлет»);

оцінює чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і

вчинків літературних персонажів;

робить висновки про значення прочитаних творів для

світового культурного поступу в цілому і розвитку

українського культурного середовища зокрема.

тлумачить поняття «трагедія», «міф», «епічна поема»,

«вічний образ»;

збагачує власне мовлення крилатими висловами з «Одіссеї» та

«Гамлета»; читає уривок із трагедії «Гамлет» англійською мовою (за

умови володіння цією мовою);

порівнює уривки оригіналу та перекладу трагедії «Гамлет» (за

умови володіння англійською мовою);

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору;

застосовує цифрові технології для пошуку необхідної

інформації;

створює електронну продукцію (презентації, афіші тощо) для

популяризації прочитаних творів;

використовує різні види читання (повільне, виразне,

коментоване, повторне, вибіркове);

здійснює самооцінювання результатів власної діяльності,

рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних

персонажів трагедії «Гамлет»;

визначаєу творах актуальні соціальні проблеми та ідеї;

оцінює стосунки Гамлета і зображеного у шекспірівській

трагедії соціуму;

висловлює думку щодо порушених у прочитаних творах

соціальних проблем;

сприймає прочитані твори в контексті відповідної доби й

сучасної культурної ситуації;

аналізує та інтерпретує твори в аспекті національної

культури та загальнолюдських цінностей;

усвідомлює роль античності і Відродження в розвитку

української і світової культури.

3

 

Розвиток мовлення. Усна характеристика літературного героя. Образ Одіссея.

4

 

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи,

представники.

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема

«Божественна комедія» як філософсько-художній синтез

середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.

Особливості композиції поеми.

5

 

Концепція світу й людини.

Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність

твору.

6

 

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники. Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні

проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній

простір (данське королівство як символ).

7

 

Гамлет – вічний образ

світової літератури.

8

 

Багатогранність шекспірівських характерів.

Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні

епохи.

9

 

Контрольна робота. Твір-роздум за вивченими творами на одну із запропонованих тем.

 

 

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. (6 год.)

10

 

Романтизм у Німеччині.

 Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи

мистецького шляху.

(ТЛ) Гротеск, фантастика, соціальна сатира, психологізм,

верлібр.

(ЛК) Утілення образів літературних творів у різних видах

мистецтва.

(УС) Майстерність українських перекладів ліричних творів В.

Вітмена. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

(ЕК) Зіставлення образів персонажів, оригіналів і перекладів.

(МЗ) Історія, українська мова, художня культура.

розуміє особливості розвитку романтизму, специфіку його

течій у національних літературах і творчості митців;

знає українських перекладачів та українські переклади

прочитаних творів, визначає в них засоби художньої

виразності;

виявляє жанрові ознаки прочитаних творів;

визначає особливості взаємодії різних елементів

(романтичних і реалістичних) у творах письменників;

аналізує провідні теми, проблеми, мотиви творів;

коментує, характеризує, інтерпретує образи персонажів та засоби їх створення;

виявляє особливості індивідуального стилю митців;

зіставляє образи, засоби виразності;

виявляє традиції й новаторство митців на тлі літературного

процесу;

висловлює власну думку щодо порушених у творах проблем;

усвідомлює гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.);

пояснює сутність понять і фактів, пов’язаних із розвитком

романтизму;

бере участь у дискусії стосовно проблем, порушених у

творах;

читає тексти (уривки) іноземною мовою (за умови володіння порівнює оригінали й переклади (у фрагментах);

складає таблиці, схеми на підставі прочитаних творів;

установлює причиново-наслідкові зв’язки подій та образів;

самостійно знаходить і систематизує інформацію про

літературні твори та явища;

використовує цифрові технології для розширення уявлень про

творчість письменників;

виявляє соціальні явища, які знайшли відбиток у творах,

аналізує авторську позицію щодо соціальних проблем;

оцінює стосунки романтичних героїв і соціуму;

усвідомлює цінність активної життєвої позиції;

розглядає твори письменників на тлі історико-літературного

процесу, у зв’язках з історією культури;

з’ясовує роль пейзажів у творах романтизму, визначає

ставлення представників романтизму до природи.

11

 

Протиставлення філістерів та ентузіастів як

провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості

сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько

Цинобер».

12

 

Гротескні образи. Викривальний зміст твору.Символіка.

13

 

Розвиток мовлення. Твір-роздум за повістю Гофмана на одну із запропонованих тем.

14

 

Розвиток романтизму в США, видатні представники. Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості

світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та

життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки

«Листя трави».

15

 

Образ ліричного героя. Символи. Традиції й

художнє новаторство

В. Вітмена.

16

 

Контрольна робота. Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ ст. Тести.

17

 

Позакласне читання.

 Гофман Е. Т. А. «Золотий горнець». Протистояння поетів, ентузіастів та філістерів.