11.01.23

КТП для 11 класу на ІІ семестр

 

Дата

Тема

Очікувані результати

 

АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

1

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники. Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально-історичною ситуацією доби.

Учень (учениця):

дає загальну характеристику змісту творів;

сприймає літературний твір у контексті епохи та історико-літературного процесу;

виявляє ознаки антиутопії в тексті; аналізує ідейно-тематичну сутність, сюжет, композицію, проблематику художнього твору; обґрунтовує власну позицію щодо актуальних проблем, порушених у творі;

розкриває функції фантастики у творі-антиутопії; оцінює вчинки персонажів антиутопії;

2

Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопії «Скотоферма».  Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).

ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ В ЛІТЕРАТУРІ XX СТ.

 

3

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика. Б. Брехт – драматург-новатор.

виразно читає, коментує, аналізує літературні твори; розкриває особливості художньої побудови творів, характеризує ідейно-тематичний зміст, сюжет, проблематику творів, художні образи; визначає антивоєнний пафос творів, авторську позицію; аналізує теми та актуальні проблеми творів, висловлює власні судження щодо питань, порушених у творах митців, бере участь в обговоренні проблематики прочитаних текстів;

4

Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.

5

Життєвий і творчий шлях Генріха Белля.  Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

6

Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця.

7

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за творами Дж. Оруелла, Б. Брехта, Г. Белля, П. Целана).

ЛЮДИНА ТА ПОШУКИ СЕНСУ ІСНУВАННЯ В ПРОЗІ ДРУГОЇ

 ПОЛОВИНИ XX СТ.

 

8

Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст. Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея.

знає основні відомості про життя і творчість Е. М. Гемінґвея, Ґ. Ґарсіа Маркеса; розуміє значення творчості письменників у світовому літературному процесі; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику художніх творів; характеризує персонажів творів, стильові особливості прочитаних текстів; виявляє й аргументує жанрові ознаки творів; обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах; висловлює судження щодо сенсу людського буття, морального вибору людини; робить висновки про значення прочитаних творів для духовного зростання особистості;

9

Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море,

рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.

10

Короткі відомості про життя Ґ. Ґарсіа Маркеса, лауреата Нобелівської премії.

Специфіка «магічного реалізму». Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами».

11

Відображення моральної деградації

людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.

12

Розвиток мовлення. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за творами Гемінгвея та Маркеса).

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ.

 

13

Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців.

знає світоглядні й естетичні засади «театру абсурду», його ознаки;  розуміє передумови розвитку постмодернізму, визначає основні принципи його поетики;

називає найвідоміших письменників літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; розрізняє явища масової та елітарної культури, наводить приклади;

розповідає про зв’язки письменників з Україною; аналізує проблематику, образну систему, художні особливості прочитаних творів; характеризує образи персонажів;

розкриває зміст символів, метафор у прочитаних творах; виявляє риси абсурдистської драми, літератури постмодернізму, роль гротеску та фантастики у текстах; з’ясовує особливості стилю митців; веде діалог щодо проблем, порушених у прочитаних творах; усвідомлює художню цінність прочитаних творів; обговорює проблеми морального вибору, сенсу людського життя; робить висновки щодо значення творів для розвитку культури й формування сучасного читача.

14

Постмодернізм – одне із найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Короткі відомості про Мілорда Павича. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму.

Розвиток мовлення. Захист проектів на тему «Павич і Україна».

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

 

15

Короткі відомості про Марка Зузак. «Крадійка книжок» - роман про Другу світову війну. Історія життя дівчинки Лізель Мемінґер. Викриття згубного впливу нацизму у творі.

називає сучасних письменників, твори яких увійшли в коло юнацького читання;

знає окремі факти життя сучасних письменників; зміст прочитаних творів;

розуміє зв’язок творчості письменника з національними літературними традиціями та сучасними тенденціями світової літератури; аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику художніх творів; характеризує образи персонажів; порівнює прочитані твори з текстами дотичної тематики та проблематики, розглянутими в курсах зарубіжної та української літератури; коментує художні образи, у яких утілено позитивні й негативні явища; висловлює судження про особливості стилю письменників, їхню роль в історії національної та світової культури;

16

Образи «маленьких людей», які опинилися в умовах фашистської системи. Ідеї людяності, добра, порятунку життя й культури. Книга як символ збереження духовності в жорстокому світу. Форми оповіді.

17

Контрольна робота. Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ ст. Література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Сучасна література в юнацькому читанні. Тест.

18

Позакласне читання. Реклама улюбленої книги сучасного зарубіжного письменника.

ПІДСУМКИ

 

19

Узагальнення та систематизація вивченого.

пояснює відмінності зарубіжної літератури від української, світової літератури – від національної; називає видатних представників вітчизняної перекладацької

школи, визначає їхній внесок у розвиток українського суспільства; розпізнає види перекладів, зокрема художнього, визначає їхні особливості; розкриває роль української перекладацької школи у формуванні сучасного читача; на підставі власного читацького досвіду робить висновки щодо цінності класичної й сучасної літератури.

 

09.01.23

КТП для 10 класу на ІІсеместр

 

Дата

Тема

 

Очікувані результати

РОМАН XIX СТ.

 

1

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

Учень / учениця:

знає історію формування жанру роману у світовій літературі, його різновиди; розуміє специфіку розвитку роману в XIX ст., називає його жанрові ознаки; виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі; характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців; на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів; зіставляє образи персонажів; висловлює судження щодо порушених у романах проблем; дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення;

2

 Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях Оскара Вайльда.

3

Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея»

4

Система образів в романі «Портрет Доріана Грея».

5

Еволюція головного героя в романі «Портрет Доріана Грея».

6

Роль фантастики у творі. Символіка.

Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.

7

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за романом О. Вайльда).

 

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

 

8

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм,

імпресіонізм, неоромантизм.

Розвиток мовлення. Складання тез літературно-критичної статті.

розповідає про зміну світоглядних та естетичних засад літератури й мистецтва на межі XIX–XX ст.; називає характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах; знає основні віхи життя і творчості митців, риси їхнього індивідуального стилю; аналізує ліричні твори (цілісно і у фрагментах); виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви; виокремлює символи, пояснює їхній асоціативний зміст; розкриває зв’язок романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму);

характеризує взаємодію імпресіонізму та символізму в ліриці кінця XIX – початку XX ст.; обговорює проблему призначення мистецтва й митця; висловлює власні думки щодо впливу французького символізму на розвиток української поезії;

сприймає й розуміє естетику образного слова; висловлює судження щодо художньої цінності прочитаних творів, образів ліричних героїв;

9

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера. («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

10

Французький символізм. Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

11

Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й

символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші

«Моя циганерія».

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

 

12

Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст. М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

розуміє сутність кардинальних змін у драматургії на межі XIX–XX ст., ідейних та естетичних шукань представників «нової драми»; знає й коментує перебіг сюжету, розвиток дії (зовнішньої та внутрішньої);

виокремлює новаторські риси в прочитаному творі; виявляє жанрові ознаки твору, розкриває особливості взаємодії різних елементів у них; з’ясовує значення символів у п’єсі; зіставляє розвиток європейської та української драми на межі XIX–XX ст.; висловлює погляди щодо особливостей «нової драми», а також прочитаних творів; висвітлює актуальні проблеми, порушені у творі, інтерпретує їх на підставі власного досвіду, у проекції на сучасність;

13

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету.

14

Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

Розвиток мовлення. Захист проектів «Екранізації й театральні вистави за драмою «Синій птах».

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

 

15

Й. Яґелло – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: Синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці).

знає популярних сучасних письменників та їхні твори; розуміє зв’язок творчості сучасного письменника з національними традиціями й тенденціями розвитку літератури, наводить приклади такого зв’язку в прочитаному творі; розповідає про основні події та персонажів прочитаних творів; формулює критерії художності; розрізняє твори класичної та масової літератури; аналізує й інтерпретує прочитані твори сучасності; визначає особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів); висловлює судження щодо порушених у творах питань та художніх образів; робить висновки про національне та загальнолюдське значення прочитаних творів; критично оцінює твори масової літератури;

16

Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні. Мова твору.

17

Контрольна робота. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму і імпресіонізму в ліриці. Драматургія кінця ХІХ-початку ХХ століття. Сучасна література в юнацькому читанні. Тест.

18

Позакласне читання. Реклама улюбленого твору сучасного зарубіжного письменника.

ПІДСУМКИ

 

19

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

знає ідейно-художній зміст літературних творів у контексті розвитку культури й суспільства; розуміє зміст прочитаного; називає літературні факти, явища, твори, імена письменників, перекладачів тощо; пояснює значення перекладної літератури для розвитку національного письменства та української нації загалом; розпізнає літературні факти, явища, напрями, течії, жанри, стилі; розрізняє засоби художньої виразності, індивідуальні стилі митців; описує персонажів, їхні риси, поведінку, умови життя, соціально-культурний контекст; усвідомлює значення художньої літератури для сучасної людини й суспільства.

 

08.01.23

КТП для 9 класу на ІІ семестр

 

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури

для учнів  9 класу

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року

учителя зарубіжної літератури

 

 

Складено відповідно до програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України

від 03 серпня 2022 року № 698:

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 6 – 9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти.

Схвалено на засіданні методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (протокол №    від                          )

 

Дата

Тема

Очікувані результати

 

РЕАЛІЗМ

 

1

 

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

Учень (учениця):

 дає визначення поняття «реалізм» називає його провідні ознаки, виявляє їх у творі;

 розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

 розповідає про основні віхи життя й

творчості митців;

 розкриває особливості світоглядних

позицій письменників;

 визначає актуальні проблеми, теми творів;

 установлює сюжетно-композиційні

особливості творів;

 аналізує прочитані тексти цілісно і в

окремих фрагментах;

 дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в прочитаних творах;

 інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій;

 аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими

персонажами тощо);

 виявляє художнє новаторство митців;

 розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності.

2

 

Основні віхи творчості та особливості світогляду Оноре де Бальзака. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

3

 

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії».

4

 

Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

5

 

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

6

 

Зрілий етап життя і творчості Миколи Васильовича Гоголя.

7

 

«Ревізор». Творча історія п’єси. Критика суспільства.

8

 

Образи персонажів як відображення аномальної системи, втілення в них соціальних і людських вад.

9

 

Специфіка художнього конфлікту і жанру твору.

10

 

«Шинель». Особливості сюжету і композиції твору.

11

 

Образ столиці як чужого й ворожого для людини простору.

12

 

Духовне знецінення й занепад особистості в умовах антигуманного суспільства.

13

 

Критичний пафос твору. Трактування фіналу (роль фантастики в реалістичному творі). Авторська позиція.

14

 

Контрольна робота. Твір-роздум на одну із запропонованих тем (за творами Бальзака і Гоголя).

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

15

 

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

 виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

 характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення;

 аналізує твори у єдності змісту та форми;

 висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;

 розповідає про основні віхи життя й

творчості митців;

 знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);

 здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

 користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами).

16

 

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство.

17

 

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.

18

 

Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

19

 

Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум за драмою Г. Ібсена «Ляльковий дім».

20

 

Особливості світогляду Б. Шоу.

21

 

Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон».

22

 

Динаміка образу Елайзи Дулітл.

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

23

 

Розвиток мовлення. Захист проектів на тему «Утілення драматичних творів Г. Ібсена і

Б. Шоу в театрі, кіно».

24

 

Контрольна робота. Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Тест.

ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ. ЖИТТЯ,ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

 

25

 

Рей Дуглас Бредбері – автор роману «451° за Фаренгейтом».

 знає основні відомості про життя і

творчість митців;

 виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній зв'язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;

 виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

 знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;

 характеризує образи провідних героїв та героїнь, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, виявляє відповідні художні засоби;

 створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури (або кіно, театру);

 обстоює власну точку зору, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;

 презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;

 володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;

 знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

 аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту й форми;

 знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;

 називає зарубіжних письменників -лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями

26

 

Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури.

27

 

Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо. Натовп і влада.

28

 

Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

29

 

Ерік Вольф Сігел – автор твору  «Історія  одного кохання».

30

 

Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

31

 

Образи твору.

32

 

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

33

 

Позакласне читання. Гарпер Лі  «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ,  зіткнення із жорстокістю.

34

 

Позакласне читання. Гарпер Лі  «Убити пересмішника». Моральні ідеали у творі.

35

 

Контрольна робота. Література ХХ-ХХІ століття. Життя, історія, культура. Тест.

ПІДСУМКИ

 

36

 

Узагальнення та систематизація вивченого у ІІ семестрі.

 визначає основні етапи літературного процесу XIX–XX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва;

 розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанрі XIX–XX ст.;

 установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність;

 називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей;

 застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;

 аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.

37

 

Узагальнення та систематизація вивченого у 9 класі.

38

 

Рекомендація літератури на літо.